top of page
Privacy Policy

 

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van: Bumuana Foundation Private Stichting met maatschappelijke zetel te Tiensestraat 182 bus 3.1  3000 Leuven België

Ondernemingsnummer 0762.885.895

RPR Leuven

(verder genaamd ‘Bumuana Foundation’)

Website: www.bumuanafoundation.org

Deze privacy policy gaat uit van Bumuana Foundation in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is bijvoorbeeld van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van website bezoekers via de website www.bumuanafoundation.org, alsook op de verwerking van persoonsgegevens van haar donateurs, sponsors, stagairs/vrijwilligers en leveranciers.

Bumuana Foundation zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bumuana Foundation verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Bumuana Foundation wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld;

 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

 • hoe lang ze worden bewaard.

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Bumuana Foundation kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Bumuana Foundation zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 23 februari 2022 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bumuana Foundation?

Bumuana Foundation beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Bumuana Foundation verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam;

 • Geslacht;

 • Telefoonnummer;

 • Adres;

 • Bankgegevens;

 • E-mailadres;

 

Wanneer u op de www.bumuanafoundation.org website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata gevangen worden o.a. via cookies.

In dit kader verwijst Bumuana Foundation eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

U kunt Bumuana Foundation uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s, door het surfen op of via het contactformulier op de website www.bumuanafoundation.org, dan wel op andere wijze.

 

Vergeet Bumuana Foundation niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Bumuana Foundation relevant is. Bumuana Foundation streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Bumuana Foundation de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Bumuana Foundation uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de overeenkomst

Bumuana Foundation gebruikt uw persoonsgegevens als donateur, sponsor of leverancier vooreerst in het kader van precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Bumuana Foundation te kunnen uitvoeren.

Bv. Wanneer u Bumuana Foundation e-mailt of via het contactformulier op de website contacteert voor verdere informatie omtrent sponsoring, kan Bumuana Foundation uw gegevens gebruiken om u te kunnen antwoorden.

Bv. Wanneer u doneert aan Bumuana Foundation zal Bumuana Foundation uw gegevens verwerken voor onder meer het registreren van de betaling.

Bv. Wanneer u wenst te sponsoren zal Bumuana Foundation uw persoonsgegevens gebruiken om u verdere informatie over uw sponsorkind mee te delen en eens u sponsor bent om te overleggen in geval van bijzondere gebeurtenissen aangaande uw sponsorkind.

Bv. Wanneer u een dienst levert aan Bumuana Foundation kan Bumuana Foundation uw gegevens verwerken.

Bv. wanneer u een schenking doet verwerken we naast uw generieke contactgegevens ook uw bankgegevens zoals bankrekeningnummer, betaalwijze, eventuele mandaatreferenties, historieken van giften. Deze informatie kan gebruikt worden voor afgifte van een fiscaal attest, indien zo gewenst en mogelijk.

Bv. wanneer u een stageovereenkomst of contract als vrijwilliger bij ons afsluit, dienen wij de nodige persoonsgegevens te verwerken om met u te kunnen contracteren en voor het voeren van de communicatie dienaangaande.

Optimalisatie van de diensten en degelijk donateurs – en leveranciersbeheer

Verder kan Bumuana Foundation uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk beheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van Bumuana Foundation.

Promotie - marketing

Bumuana Foundation kan uw e-mailadres, voornaam en naam ook gebruiken om u nieuwsbrieven/brochures te sturen. Wanneer u los van een traject zou inschrijven op een nieuwsbrief/brochure, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam en e-mailadres gevraagd worden.

U kunt Bumuana Foundation op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven/brochures niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Wanneer u in een sponsoringstraject zit wordt de informatie dienaangaande verzonden op basis van de gerechtvaardigde belangen.

Statistieken en beveiliging

Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Medewerkersbeheer

Bumuana Foundation kan persoonsgegevens van medewerkers ook verwerken in het kader van haar gerechtvaardigde belangen bv. om medewerkers informatie mee te geven over mogelijke nieuwe stage/vrijwilligersopportuniteiten.

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt Bumuana Foundation uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren.

Bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen.

Wanneer Bumuana Foundation uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Bumuana Foundation doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Bumuana Foundation doorgevoerd?

Bumuana Foundation heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Bumuana Foundation streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Bumuana Foundation’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Bumuana Foundation uw persoonsgegevens?

Bumuana Foundation deelt uw gegevens met de volgende organisaties:

 • Donorbox: Deze organisatie helpt Bumuana Foundation met het verwerken van de donaties;

 • IT-providers zoals voor cloudopslag, voor elektronische communicatie;

 • Accountant.

 

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Bumuana Foundation maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Bumuana Foundation zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Bumuana Foundation zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen aan marketingbureaus.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

Bumuana Foundation kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Bumuana Foundation de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans gebeurt de transmissie op basis van de standard contractual clauses. U kunt steeds een kopie opvragen van de basis van overdracht.

Hoe lang bewaart Bumuana Foundation uw persoonsgegevens?

Bumuana Foundation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer deze niet gelinkt is aan een lopend traject.

Verder bewaart Bumuana Foundation de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens (bv. facturen moeten 7 jaar bewaard worden). Bumuana Foundation houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (bv. 10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Bumuana Foundation stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer Bumuana Foundation de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Bumuana Foundation dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

U kunt uw toestemming steeds intrekken.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Bumuana Foundation haar maatschappelijke zetel heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Bumuana Foundation via info@bumuanafoundation.org. U kunt Bumuana Foundation ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres hierboven vermeld. Dank een bewijs van uw identiteit toe te voegen.

Bumuana Foundation zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat Bumuana Foundation u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

bottom of page